Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


 

Time To Dive

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Belgische gebruikers.

 

Artikel 1 – TOEPASSINGS GEBIED

De onderliggende Algemene Voorwaarden schetsen alleen het kader voor de commerciële relaties die zouden kunnen ontstaan tussen een Klant en het bedrijf Time To Dive. Zij hebben voorrang op elke andere algemene of specifieke voorwaarde.

 

Artikel 2 – AANVAARDING

Het gebruik van de website www.timetodive.be , evenals het plaatsen van een bestelling bij het bedrijf Time To Dive, impliceert dat de Klant onvoorwaardelijk en onherroepelijk de onderliggende Algemene Voorwaarden aanvaardt.

 

Artikel 3 – CONTACT GEGEVENS

Time To Dive is een éénmanszaak, opgericht volgens de Belgische wetgeving, en gevestigd in België, te B-3511 Kuringen, Kuringersteenweg 436.

Zij is ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0698.408.116, en met als intracommunautair BTW nummer BE 0698.408.116.

Telefoon +32 (0)477358302. E-mail: info@timetodive.be

 

Artikel 4 – DEFINITIES

Diensten: alle diensten die door het bedrijf Time To Dive op haar website aangeboden worden in het algemeen, de verkoop van goederen via het internet in het bijzonder. Klant: elke persoon die een commerciële relatie aangaat met Time To Dive door de aankoop van een product of dienst via de website van Time To Dive (www.timetodive.be ) . Een Klant wordt geacht gemachtigd te zijn om deze aankoop te verrichten, en geautoriseerd te zijn om een commerciële transactie af te sluiten met Time To Dive. Bestelling: elke bestelling die door een Klant geplaatst wordt conform de voorwaarden beschreven in artikel 6.

 

Artikel 5 – BESTELLEN

Je moet meerderjarig zijn om een bestelling te kunnen plaatsten op www.timetodive.be . Minderjarigen of andere handelingsonbekwamen moeten zich laten vertegenwoordigen door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger, die eveneens gebonden zijn door onze algemene- en verkoopsvoorwaarden. De producten en diensten, zoals gedefinieerd in Artikel 4, worden te koop aangeboden via de website www.timetodive.be . Onafgezien van elk geschreven bewijs waarover de Klant zou beschikken, wordt expliciet overeen gekomen, dat alleen de gegevens die geregistreerd worden in het informaticasysteem van Time To Dive, haar ‘hosting´ partner, of haar internetbetalingspartner, het bewijs vormen van de communicatie, de inhoud van de bestelling en het geheel van de transacties die plaats gevonden hebben tussen de partijen. De Klant ontvangt via email in elk geval, na de aankoop, een bevestiging van zijn bestelling, en een tweede email op het ogenblik dat zijn bestelling verstuurd wordt bij Time To Dive. Alle contractuele informatie met betrekking tot de bestelling wordt meegedeeld aan de Klant. Deze informatie wordt nogmaals herbevestigd via email en op papier ten laatste bij levering van de bestelling bij de Klant, overeenkomstig Artikel 9 van onderliggende Algemene Voorwaarden.

 

 

Artikel 6 – PRIJZEN EN BETALINGSMETHODES

De prijzen die vermeld worden tijdens het aankoopproces, zijn in Euro, en zijn inclusief BTW en administratieve kosten, tenzij het expliciet anders vermeld wordt. De prijzen van de producten en diensten bevatten NIET de transportkosten. Deze worden apart aangerekend.

Time To Dive houdt zich het recht voor om op elk moment de verkoopsprijzen te wijzigen. eliswaar zullen de aangekochte producten en diensten altijd gefactureerd worden aan de prijzen die vermeld staan in de email die de bestelling bevestigt. Dit zijn de prijzen die van toepassing waren op het moment van de aankoop. Time To Dive houdt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een Klant waarmee een geschil loopt, of in het verleden een geschil gerezen is. De aankopen kunnen uitsluitend online betaald worden, met VISA, MasterCard, Bancontact, Sofort en iDEAL (alleen voor Nederland). De bankrekening van de Klant wordt gedebiteerd na bevestiging van de aankoop, en de betaling wordt pas effectief op het ogenblik dat de bank van de Klant haar akkoord gegeven heeft aan Time To Dive. In geval de bank van de Klant de betaling weigert, wordt de bestelling geweigerd. De Klanten garanderen dat ze gewettigd zijn om online betalingen met één van de hoger vermelde betalingsmethodes uit te voeren en dat er voldoende dekking is op de bankrekening die gelinkt is aan de creditcard, de bancontactkaart of de iDEAL account, om alle kosten die voorvloeien uit de transactie te dekken. Het ingeven van de confidentiële betalingsgegevens op de website van Time To Dive is uiterst beveiligd dankzij de SSL encryptering (Secure Socket Layer). Voor de afhandeling van de online betaling werkt Time To Dive samen met STRIPE.

STRIPE is een technologisch bedrijf dat voorziet in de technologie, frauderings preventie en bank infrastructuur om online betalingen aan te bieden. Time To Dive heeft geen toegang tot de confidentiële betalingsgegevens van haar Klanten. Deze worden dan ook niet opgeslagen bij Time To Dive. Dit is de reden waarom wij bij elke aankoop opnieuw de betalingsgegevens van de Klant moeten gevraagd worden. De confidentiële betalingsgegevens (bankkaarten, vervaldagen, veiligheidscodes) zijn alleen toegankelijk voor het bedrijf STRIPE.

 

Artikel 7 - BESCHIKBAARHEID

De producten en diensten, evenals de prijzen, zijn geldig zoals ze weergegeven worden op de website van Time To Dive, binnen de grenzen van de beschikbaarheid van deze producten. Time To Dive engageert zich om alles in het werk te stellen om alle bestellingen te leveren. Desondanks, kan Time To Dive niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. In het geval één of meerdere producten van een bestelling niet beschikbaar zouden zijn, zal de Klant via email of telefonisch op de hoogte gesteld worden dat zijn/haar bestelling geheel of gedeeltelijk geannuleerd wordt. In het geval de onbeschikbaarheid vastgesteld en gecommuniceerd wordt op het moment dat de Klant reeds betaald heeft voor zijn producten, zal Time To Dive onmiddellijk aan haar bank vragen om de betaalde bedragen terug te betalen. De Klant zal hiervan via email op de hoogte gebracht worden. De snelheid waarmee de effectieve terugbetaling gebeurt hangt dan af van de betalingsmethode die de Klant gebruikt heeft om zijn aankoop te doen. In het geval de aankoop gedaan werd met een creditcard, zal de terugbetaling zichtbaar zijn op het eerstvolgende maandelijkse uittreksel van de creditcard. Als de Klant vindt dat de terugbetaling abnormaal lang duurt, dan is het aan te raden dat de Klant contact opneemt met zijn/haar bank.

 

Artikel 8 – LEVERING

De bestellingen worden geleverd op het leveradres zoals het door de Klant opgegeven wordt tijdens het bestelproces en volgens de voorwaarden die aldaar beschreven worden.

Elke levering wordt aangekondigd via email, de leveringskosten worden betaald door de Klant. Alvorens het order te bevestigen wordt de Klant geïnformeerd over de kost van de verzendkosten, de aankoop kan dan alsnog worden afgebroken.

Op de factuur worden de transport kosten en de BTW vermeld. De levering wordt aangeboden aan de Klant of aan elke andere persoon die aanwezig is op het leveradres en die beschikt over een volmacht om het pakket in ontvangst te nemen. Als niemand het pakket in ontvangst kan nemen op het moment dat het aangeboden wordt, zal door de transporteur een bericht nagelaten worden in de brievenbus met daarop de naam en de contactgegevens van de transporteur. De Klant moet dan zelf contact opnemen met de transporteur om te zien waar en wanneer het pakket opgehaald kan worden door de Klant. Time To Dive waakt erover dat de bestelling in de kortst mogelijke tijd verwerkt wordt. De levertermijn van 7werkdagen, na afloop van de verkoop op internet, is een streeftermijn en puur indicatief. Time To Dive kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vertraging in de levering van de producten of diensten, noch voor de schade die daaruit zou kunnen voortvloeien. Time To Dive engageert zich dat de levering geleverd wordt ten laatste 30 dagen na de besteldatum. Het controlesysteem dat gehanteerd wordt door de transporteur dient als bewijs van het effectief afleveren van de bestelling (en van de goede ontvangst van de Klant), behoudens tegenbewijs van de Klant. In het geval dat een Klant aantoont dat een levering niet binnen de 30 dagen na besteldatum geleverd werd, kan de Klant zonder enige schade de bestelling annuleren, voor zover hij/zij per aangetekend schrijven, met ontvangstbewijs, verstuurd naar het adres vermeld in artikel 3 van onderliggende Algemene Voorwaarden, Time To Dive op de hoogte brengt dat hij/zij zijn/haar bestelling wenst te annuleren. Als een product niet binnen de 30 dagen na de besteldatum geleverd wordt op het leveradres, is het aan de Klant om contact op te nemen met Time To Dive binnen de 7 werkdagen na de ontvangst van de levering. Contact opnemen moet gebeuren via de sectie "Contact" op de website van Time To Dive, en de instructies op het scherm te volgen. Zodra de 7 dagen voorbij zijn, zullen klachten en retours niet meer ontvankelijk zijn. Het recht om een bestelling die te laat geleverd is terug te sturen, is natuurlijk maar geldig voor zover de levering ook daadwerkelijk teruggestuurd wordt binnen de 14 dagen nadat de Klant Time To Dive op de hoogte gebracht heeft dat hij/zij zijn/haar aankoop wil annuleren. De teruggestuurde producten moeten teruggestuurd worden in nieuwe toestand, in hun oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat, en vergezeld van de factuur en van een volledig ingevuld retour document. Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden zal geweigerd worden. Zodra de 14 dagen verstreken zijn, is Time To Dive niet meer in staat om de retour te aanvaarden en zal de retour teruggestuurd worden naar de afzender. De retour moet verstuurd worden naar: Time To Dive, Dienst retours, Kuringersteenweg 436, 3511 Kuringen, België. De terugbetaling zal gebeuren binnen de 14 dagen na ontvangst van de retour door Time To Dive, op voorwaarde dat alle voorwaarden zoals hierboven beschreven strikt voldaan zijn. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de Klant effectief betaalde bedrag. In het geval dat de geleverde producten niet overeen zouden stemmen met de Bestelling van de Klant, zullen de retour verzendingskosten door Time To Dive vergoed worden in de vorm van een waardebon. Daarom moet het bewijs van de retour verzendingskosten meegezonden worden met de retour zelf. Deze waardebon kan dan in mindering gebracht worden bij de volgende aankoop. Als het bewijs van de retour verzendingskosten niet meegestuurd wordt, zullen deze ook niet vergoed worden. Elke retour moet met een aangetekende zending, of met een koerierdienst, verstuurd worden, en de Klant moet het bewijs van verzending van de retour bijhouden. Time To Dive houdt zich in alle geval het recht voor om een terugbetaling te weigeren als het product beschadigd is, gedragen is, of vlekken vertoont.

 

Artikel 9 – NON CONFORMITEIT

Alle producten en diensten die op de website van Time To Dive te koop aangeboden worden, worden in eer en geweten en zo getrouw mogelijk omschreven. Desalniettemin hebben de foto’s die op de website getoond worden geen enkele contractuele waarde. Time To Dive wijst elke verantwoordelijkheid af voor fouten die in de omschrijvingen van de producten of de diensten of in de foto’s zouden kunnen optreden. Anderzijds engageert Time To Dive zich om eventuele fouten die haar schriftelijk gemeld worden in de mate van het mogelijke zo snel mogelijk te herstellen. Als het product of de dienst dat geleverd wordt niet overeenkomt met wat op de leverbon staat, kan de Klant het product binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst terugsturen, rekening houdend met de voorwaarden beschreven in Artikel 11 van onderliggende Algemene Voorwaarden. Zodra deze 14 dagen gepasseerd, zullen klachten en retours niet meer ontvankelijk zijn. Als de voorwaarden omschreven in Artikel 11 strikt gerespecteerd worden, kan de Klant er voor kiezen om terugbetaald te worden, of om een gelijkaardig product te ontvangen, voor zover dit beschikbaar is. De retourverzendingskosten zullen door Time To Dive vergoed worden in de vorm van een waardebon. Daarom moet het bewijs van de retourverzendingskosten meegezonden worden met de retour zelf. Deze waardebon kan dan in mindering gebracht worden bij de volgende aankoop. Als het bewijs van de retourverzendingskosten niet meegestuurd wordt, zullen deze ook niet vergoed worden. Elke retour moet met een aangetekende zending of met een koerierdienst verstuurd worden, en de Klant moet het bewijs van verzending van de retour bijhouden.

 

Artikel 10 – VERZAKINGSRECHT, RETOURS EN TERUGBETALINGEN

Conform het Wetboek Economisch recht heeft de Klant het recht om, binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van het goed, de verkoper op de hoogte te stellen dat hij wil verzaken aan zijn aankoop, zonder dat hij daarvoor een schadevergoeding moet betalen, en zonder dat hij daarvoor een reden moet opgeven. Dit verzakingsrecht is niet van toepassing voor professionele kopers. Als een Klant Time To Dive op de hoogte wil stellen dat hij wil verzaken aan zijn aankoop moet hij dit doen via Het Modelformulier voor herroeping en de website van Time To Dive. Daarvoor moet hij in de sectie "Algemene Voorwaarden" het retourformulier invullen. Conform het Wetboek Economisch Recht kan de Klant in volgende gevallen geen beroep doen op het verzakingsrecht: - Producten die op maat gemaakt zijn of aangepast zijn aan de wensen van de Klant, of producten die vallen onder “hygiënische” producten kunnen niet teruggestuurd worden, daarom zullen alle mondstukken en snorkels die te koop aangeboden worden op de website van Time To Dive NIET teruggestuurd kunnen worden. Producten die door de aard van het product erg bederfbaar zijn of snel vervallen, kunnen niet teruggestuurd worden. In de hierboven vermelde gevallen kan de Klant noch het product terugsturen, noch een terugbetaling eisen. Het verzakingsrecht is natuurlijk maar geldig voor zover het product ook daadwerkelijk teruggestuurd wordt binnen de 14 werkdagen nadat de Klant Time To Dive op de hoogte gebracht heeft dat hij/zij wil verzaken aan zijn/haar aankoop. Het teruggestuurde product moet teruggestuurd worden in nieuwe toestand, in zijn oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat en vergezeld van de factuur en van een volledig ingevuld retour document. Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden zal geweigerd worden. Zodra de 14 werkdagen verstreken zijn, is Time To Dive niet meer in staat om de retour te aanvaarden, en zal de retour teruggestuurd worden naar de afzender. De retour moet verstuurd worden naar: Time To Dive, Dienst retours, Kuringersteenweg 436, 3511 Kuringen, België. De Klant moet zelf de retour verzendingskosten betalen. De terugbetaling zal gebeuren binnen de 14 dagen na de dag waarop Time To Dive wordt geïnformeerd van de beslissing van de consument om de overeenkomst te herroepen overeenkomstig huidig artikel, op voorwaarde dat alle voorwaarden zoals hierboven beschreven strikt voldaan zijn en dat Time To Dive de goederen heeft

teruggekregen, of totdat de consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de Klant effectief betaalde bedrag. Als tijdens de aankoop gebruik gemaakt werd van een waardebon, zal deze ook teruggegeven worden. Deze waardebon kan dan opnieuw gebruikt worden bij een volgende aankoop. Het verzakensrecht kan ook uitgeoefend worden nadat de aankoop gedaan is, maar vóór dat de bestelling verzonden is. In dat geval zal de terugbetaling gebeuren binnen de 14 dagen na de dag waarop Time To Dive wordt geïnformeerd van de beslissing van de consument om de overeenkomst te herroepen overeenkomstig huidig artikel. Time To Dive zal een email versturen op het ogenblik dat zij de retour ontvangen heeft en op het ogenblik dat zij haar bank gevraagd heeft om een terugbetaling te doen.

 

Artikel 11 – WAARBORG

 

Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.

 

 

Artikel 12 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De teksten, de database met alle gegevens die op de website gepubliceerd worden, de lay-out en het grafisch ontwerp van de webpagina’s, de verkoopscataloog, de foto´s en de afbeeldingen op de website van Time To Dive zijn beschermd door auteursrechten, copyright rechten, merkrechten en alle andere vormen van intellectuele eigendomsrechten. Ze blijven daarom de exclusieve eigendom van Time To Dive. Om die reden is elke vorm van kopiëren, publicatie, namaak of elke andere vorm van gebruik, onder welke vorm ook, verboden zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van Time To Dive. Elke inbreuk hiertegen zal juridisch vervolgt worden door Time To Dive

 

 

Artikel 13 - VERANTWOORDELIJKHEID

Time To Dive kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor geleden directe of indirecte schade (onderbreking van uitbating, winstderving, het mislopen van opportuniteiten, ...) die voortvloeit uit het gebruik van de Diensten zoals omschreven in Artikel 4, behoudens in geval van opzet of zware fout in hoofde van Time To Dive, zijn ondergeschikten of zijn vertegenwoordigers. Time To Dive treft verder geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites van derden, meer in het bijzonder met betrekking tot het naleven van de bescherming van de privacy en de persoonlijke gegevens, waarnaar Time To Dive een link heeft op haar website. Time To Dive kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor gebeurlijke fouten in de foto´s of de teksten die gebruikt worden voor de product omschrijvingen op de website van Time To Dive. Time To Dive wijst elke verantwoordelijkheid af voor de schade die veroorzaakt wordt door een gebrek, het slecht functioneren of het verkeerd gebruik van een product dat verkocht werd op de website van Time To Dive, behoudens in geval van opzet of zware fout in hoofde van Time To Dive, zijn ondergeschikten of zijn vertegenwoordigers. Time To Dive kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet kunnen leveren van de bestellingen in geval van overmacht, zoals onder meer verstoring of staking van transport -, post -, of communicatie diensten, overstroming, brand, etc. In alle gevallen waar de verantwoordelijkheid van Time To Dive aangesproken wordt, is de verantwoordelijkheid van Time To Dive beperkt tot het bedrag dat door de Klant effectief betaald werd voor een bestelling.

 

Artikel 14 – GESCHILLEN EN TOEPASSELIJKE WETGEVING

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de Diensten, zoals gedefinieerd in Artikel 4, en met betrekking tot onderliggende Algemene Voorwaarden is onderhevig aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil, zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.

 

Artikel 15 – WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Time To Dive kan op elk moment de onderliggende Algemene Voorwaarden wijzigen, onder andere om zich te schikken naar wettelijke verplichtingen. Time To Dive behoudt zich het recht voor om op elk moment het ontwerp en de inhoud van haar website te wijzigen.

 

Artikel 16 – KLACHTENPROCEDURE

Klantentevredenheid is een topprioriteit voor Time To Dive. Elke Klant van Time To Dive met een vraag of klacht, vragen we daarom om altijd contact op te nemen met onze klantendienst. Zij zijn elke werkdag bereikbaar via mail of via “Contact" die op elke pagina van de site beschikbaar is. Wij zullen deze vraag zo snel mogelijk behandelen.

 

Artikel 17 - PRIVACYBELEID

U vindt hier meer informatie over ons privacybeleid:

https://www.timetodive.be/privacybeleid